Cursos de directors/es

banner monitors

 És condició per matricular-se al curs de director/a:

  • posseir el títol de batxillerat superior o formació professional de segon grau o equivalent,
  • o bé,
  • estar en possessió del títol de diplomat en professorat d'EGB o en pedagogia o ciències de l'educació
  • i acreditar la presència en actiu en una entitat d'educació en el lleure o experiència suficient en l'exercici de l'educació en el lleure segons criteri de l'escola i avalada per un/a director/a diplomat/ada.
  • El curs te una durada de 370 hores repartides de la següent manera:
  • 170h etapa teòrico-pràctica: Bloc general: 110 hores Mòduls de 20 hores d’aprofundiment o d’especialització: Aquest bloc tindrà una durada mínima de setanta (70) hores, les quals es podran realitzar com un curs complet o bé en diferents unitats o mòduls però sempre d'un mínim de vint (20) hores. La formació referent a aquest bloc es podrà realitzar abans, durant o després del bloc general.
  • 175h pràctiques en un centre que disposi de director/a de lleure

L'etapa de pràctiques es realitzarà durant o després de l'etapa lectiva i tindrà una durada mínima de cent setanta-cinc (175) hores de treball educatiu. Les pràctiques es realitzaran en activitats continuades o intensives d'educació en el lleure fent funcions de director i hauran de ser supervisades i avaluades per un director diplomat en activitats de lleure infantil i juvenil, que a la vegada sigui el responsable de l'activitat o centre on l'alumne hagi realitzat les pràctiques, el qual presentarà a l'escola un informe que certifiqui i avaluï les pràctiques realitzades per l'alumne.

  • 25h de dedicació en un treball personal (memòria de les pràctiques)

L'alumne elaborarà una memòria que inclourà les fases de preparació, realització i avaluació de les activitats que hagi portat a terme durant l'etapa de pràctiques, la qual correspondrà a vint-i-cinc (25) hores de treball personal, que presentarà a l'escola on hagi seguit la formació, per a la seva avaluació corresponent.

OBTENCIÓ DEL DIPLOMA DE DIRECTOR/A D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE

Per obtenir aquest diploma has d'haver superat el curs de director/a, que pots realitzar a qualsevol de les escoles d'educadors en el lleure autoritzades per la Secretaria General de Joventut. La possessió del diploma de director/a autoritza a exercir aquesta funció en colònies, casals, campaments, rutes, camps de treball, etc. Algunes universitats reconeixen amb crèdits de lliure elecció els diplomes de director/a emesos a partir de l'1 de gener de 1999.

PREUS : 210 €

El Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil.


El Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil.

El Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil.

El Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil.

El Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil.