Mòduls i Monogràfics


OBJECTIUS DEL CURS

  • Sensibilitzar les persones en el marc de la diversitat funcional
  • Donar un petit marc teòric sobre educació especial i de les tasques i funcions del vetllador/a escolar
  • Donar eines per tractar de forma adequada a les persones amb diferents tipus de diversitat funcional
  • Saber adaptar activitats per tal que els infants i joves amb NEE puguin participar
  • Donar eines per trobar l’equilibri i arribar a la inclusió real a l’esplai i a les escoles on treballin com a vetlladors/es
  • Capacitar els participants en les competències bàsiques per fer de vetllador/a escolar
  • Reflexionar sobre la importància del treball conjunt entre tots els agents implicats

Aquest monogràfic té l’objectiu de qüestionar com abordar la diversitat social, reflexionar sobre com tractar les discapacitats, tot endinsant-nos en la sordesa i en els membres d’una Comunitat Sorda i saber per què actuen i es comporten de la manera que ho fan. A més a més, aquest mòdul vol exposar les modalitats educatives formals o no formals existents actualment, així com també vol analitzar com gestionem la inclusió dels infants i joves sords en el món del lleure i de l’oci.

La finalitat d'aquest monogràfic és posar sobre la taula alguns aspectes de la discriminació per raó de gènere de la mateixa manera que donar algunes eines per tal que la nostra tasca com a monitores i monitors o com a directors i directores de lleure sigui més senzilla.